četvrtak, 11 juni 2015 13:48

Govor lidera Islamske revolucije na programu 26. godišnjice preseljenja na ahiret imama Homeinija r.a.

Govor lidera Islamske revolucije na programu 26. godišnjice preseljenja na ahiret imama Homeinija r.a.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Na početku mog izlaganja potrebno je da posebnu pažnju posvetim Bakijetellahu ili Spasitelju, neka je mir na njega.

Spasitelj sa Kraja vremena je činjenica o kojem govore sve abrahamske religije; to da će doći „neko“ i spasiti svijet od nepravde i nasilja, prihvataju sve abrahamske religije. U Islamu, njegovo je ime poznato; ovo Božije stvorenje, taj veliki i nadnaravni čovjek, u svim islamskim vjerskim pravcima, je poznat po imenu Mehdi, neka je mir na njega.

Najveći plod ovakve vrste vjerovanja kod šiitske populacije je stvaranje nade. Šiitsko društvo nije samo oslonjeno na svoje historijske činjenice nego svoje oči drži otvorenim u pravcu budućnosti. Jedna osoba, vezano za temu mahdavizma, prema ubjeđenju šiitskog vjerovanja, nikada neće svoje srce ostaviti praznim i beznadežnim, već će u svom srcu uvijek i konstantno gajiti plamen nade; vrlo dobro zna da će proći ovo mračno doba, ovo vrijeme nepravde i nasilja, odnosno da će proći ova era nadmoći neistine nad istinom.

Ali tema koju sam želio da kažem povezano sa 14. hordadom, svim dragim sestrama i braći koji se nalaze na ovom velikom skupu, ali i cijeloj iranskoj naciji, kao što je i uobičajeno, ta tema je povezana sa našim dragim imamo-predvodnikom. Mnogo toga smo do sada rekli o njemu ali je još uvijek mnogo toga ostalo da se kaže o ovom velikom čovjeku. Ono što danas želim da vam kažem se tiče teme „udara na njega i pokušaja falsificiranja i izopačavanja njegove ličnosti i djela“. Da li je moguće falsifikovati osobu? Da. Falsifikovanje osobe je takvo da se osnovni elementi njegovog bića i njegovih karakteristika ostave neistraženi i neizrečeni, ili da se pogrešno protumače, ili da se površno i pogrešno komentarišu i pojasne.

Imam (r.a.) je lični primjer velikog kretanja kojeg je pokrenula iranska nacija i tako promijenila svoju historiju; Imam (r.a.) je utemeljitelj sasvim novog učenja, nove ideje, nove politike i novog društvenog odnosa. Iranska nacija je objeručke prihvatila ovo učenje, ovaj put i ovu mapu i trenutno se nalazi na tom putu; nastavak tog puta ovisi o tome da li se mapa kretanja shvati pravilno; bez pravilnog shvatanja Imama (r.a.) – odnosno, bez pravilnog shvatanja njegovog učenja – nemoguće je shvatiti, razumjeti i spoznati tu mapu puta. Prirodno je da naše teme budu zasnovane upravo na Imamovom (r.a.) učenju; naša tema nije povezana sa parcijalnim odlukama ili onim odlukama koje bi se ticale mjesta i vremena; naša tema se tiče upravo osnove Imamovog (r.a.) učenja; to želimo da pravilno shvatimo.

Dva velika i nezabilježena posla u historiji Irana su postignuta zahvaljujući Imamu (r.a.); jedan je obaranje sa vlasti nepravednog i iracionalnog nasljednog monarškog sistema koji je više hiljada godina postojao u Iranu. Ovo pogrešno istruhlo i staro zdanje da vlast u zemlji bude u rukama ljudi koji će vlast naslijediti sa koljena na koljeno ili doći u njen posjed ratovanjem i nasiljem, pa da tu vlastu naslijeđuju generacije i generacije nakon toga, je jedna pogrešna i nerazumna tradicija koja je u Iranu postojala tokom dugog niza godina; prvi veliki posao kojeg je sa uspjeom proveo u djelo imam Homeini (r.a.) jeste obaranje ovog pogrešnog zdanja, i vlast je prepustio narodu.

Drugi veliki posao koji je uvaženi Imam (r.a.) uradio jeste formiranje vlade i državnog sistema zasnovanog na Islamu, što je nezabilježeno ne samo u našoj državi nego u cijelom islamskom svijetu, još od prvih godina pojave Islama, odnosno tokom cijele historije Islama. Ovaj veliki džihad imama Homeinija r.a. je rezultirao ovako velikim rezultatom i vrijednim plodom; i zaista ovje je prikladno da kažemo da se borio, Allah radi, onako kao se treba boriti, baš kao što je to rečeno u Kur'ani Kerimu „i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti“ (Hadždž:78), što se govorilo o odabranim osobama – evlijama, možemo da kažemo da ovog velikog čovjeka posmatramo u skladu sa ovim kur'anskim ajetom.

Naravno, na marginama ovog izlaganja potrebno je da kažem da njegov džihad nije bio samo politički ili društveni ili intelektualni, nego je sa svim ovim karakteristikama istovremeno bio i džihad nutrine, borba protiv vlastitog nefsa, borba na jačanju konstantne veze sa Svemogućim Gospodarom; i to je velika lekcija.

 Intelektualni rad imama Homeinija r.a. posjeduje kvalitete i karakteristike jednog potpunog intelektualne, društvene i političke škole i pravca. Kao prvo, zasnovan je i oslonjen na jedan stvjetonazor a taj svjetonazog je zasnovan na tevhidu i jednoći.

Druga karakteristika njegovog intelektualnog učenja je u tome da ga je ustoličio u obliku jedne škole u pravom smislu riječi, a to je da je bila savremena i podesna za svako vrijeme; on je prezentirao sve one pojave koje su narušavale ljudsko društvo i iransku zajednicu i njegovi slušatelji, to vrlo dobro osjećaju. U Imamovoj intelektualnoj školi i pravcu prvu riječ imaju borba protiv despotizma i borba protiv imperijalizma; i to je ono što je iranska nacija dobro shvatila i osjetila, to su osjetile ne samo i druge muslimanske nego i nemuslimanske nacije, zbog čega je proširen ovaj poziv.

Još jedna karakteristika intelektualnog pravca imama Homeinija r.a. je da je isti bio živ i živahan, napredan i praktičan, odnosno ispunjen kretanjem; nije bio poput nekih teorija i ispraznih maštarenja ideologa i teoretičara koji na skupovima izgovaraju lijepe i ukrašene riječi koje nikako nisu provodljive na terenu; logika imama Homeinija r.a., njegova ideja i put su bili praktični i sprovodivi; bilo ih je moguće provesti u praksu na terenu; i upravo zbog toga je postigao pobjedu i kretao se naprijed; ovo kretanje je u potpunosti promijenilo smijer kretanja naše zemlje.

 Mi, iranska nacija, smo bili nacija bez cilja, bez ideje, bez nade. Imam (r.a.) nas je pretvorio u naciju sa mnogo elana i motivacije, pretvorio nas je u naciju sa mnogo nade, kretanja i naciju sa velikim ciljevima. Danas je iranska nacija izuzetno pokretljiva, motivisana, ispunjena nadama i kreće se prema jasnim i velikim ciljevima. Naravno, mi smo još uvijek mnogo udaljeni od naših ciljeva ali je važno da se nalazimo u stanju kretanja i dinamičnosti; važno je da naša nacija raspolaže snagom i zalaganjem na putu prosperiteta i napretka.

Ako bi iranska nacija željela da postigne te rezultate, ako bi željela da nastavi taj put, potrebno je prvo da pravilno spozna put kojeg je predstavio naš Imam (r.a.), trebamo prvo spoznati njegove osnove, ne smijemo dozvoliti da bude falsificirana njegova ličnost i djelo, jer falsificiranje njegove ličnosti znači i falsificiranje njegovog puta, skretanje sa pravog puta iranske nacije. Ako izgubimo Imamov put ili ga zaboravimo ili ga, ne daj Bože, namjerno stavimo po strani, iranska nacija će dobiti tešku pljusku. Svi trebaju dobro znati da su nezasiti imperijalisti cijelog svijeta svoje oči uprli prema našoj zemlji; jedna velika zemlja, jedna bogata zemlja, jedna zemlja smještena na ostjeljivom svjetskom raskršću, je izuzetno zanimljiva i primamljiva napravednicima svijeta. Oni nisu zaustavili svoju nezasitost, nisu zatvorili oči uperene prema nama; oni će se povući samo u onom momentu kada vi – iranska nacijo – budete toliko

 snažni i moćni, kada vi budet toliko napredni i prosperitetni, da će se presjeći njihova nadanja. U ovom momentu se vidi važnost opasnosti falsificiranja Imama (r.a.); ako dođe do falsificiranja Imama r.a., ako dođe do lošeg predstavljanja, do pogrešnog predstavljanja, onda će se sve velike opasnosti sumjeriti ka iranskoj naciji.

Za vrijeme života imama Homeinija r.a. mnogi su činili napor na falsificiranju i narušavanju njegovog lika; sa jedne strane je neprijatelj od samog početka Islamske revolucije u svojim međunarodnim propagandnim aktivnostima pokušavaju revoluciju predstaviti suhoparnom i nasilnom – kao što poznajemo u historiji velikih i poznatih revolucija u svijetu, poput recimo francuske buržoarske revolucije, marksističke revolucije u carskoj Rusiji ili nekih drugih velikih revolucija u svijetu; jednog čovjeka koji je suhoparan i nasilan, da nije u stanju ništa učiniti, da samo gleda da se suprotstavi neprijatelju bez ikakvog osjećaja, emosije ili fleksibilnosti – taj neprijatelj je Imama (r.a.) namjeravao ovakvim predstaviti – a to je bila pogreška. Da, Imam je bio odlučan, nije bio lomljiv i hromljiv, u svojim odlukama – kao što ću to sada reći – bio je odlučan, dok je istovremeno oličenje emotivnosti i osjećanja, bio je oličenje

 dobrote, oličenje ljubavi, suosjećanja i brižnosti u odnosu prema Bogu i odnosu prema Božijim stvorenjima, posebno prema ugroženim, slabim i napaćenim članovima zajednice; to su bile neke aktivnosti koje je neprijatelj od prvih dana pobjede Islamske revolucije radio protiv Imama (r.a.) u svojim svjetskim propagandnim aktivnostima.

Put koji može dovesti do neutralizacije ovakve vrste falsificikacije jeste put ponovnog učenja i ponavljanja osnova rada i djelovanja imama Homeinija r.a..

Prva stvar koja postoji u školi, ideji i svjetonazoru imama Homeinija r.a. jeste potvrda izvornog Muhammedanskog (s.a.v.s.) Islama, odnosno negiranje američkog (ili zapadnjačkog vida) islama. Imam (r.a.) je izvorni Islam postavio naspram američkog islama. Kakav je američki islam? Američki islam u naše doba, ili u doba imama Homeinija ili u bilo kom drugom vremenu – koliko mi znamo, jer postoji mogućnost da takav bude i u budućnosti – ima samo dvije podgrupe: jedna podgrupa je sekularni islam a druga je staromodni (fanatički) islam; stoga, Imam je sve one osobe koje su zagovarale sekularni islam – osobe koje su htjele vjeru, zajednicu i društveno ponašanje ljudi izvan islamskog učenja – uvrštavao u grupu ljudi koji su prema Islamu gledali staromodno; znači, jedan stav koji je zaostao, neshvatljiv za intelektualce i savremenjake, i nažalost zasnovan na jednom radikalnom viđenju postavljenom na greškama; Imam (r.a.) je ove dvije

 grupe ljudi uvijek svrstavao jedne pored drugih. A danas pogledajte, u islamskom svijetu postoje obije ove grupe i primjer islama i obije ove dvije grupe su podržavane od strane svjetskih moćnika, a posebno ih pomažu Sjedinjene Američke Države. Danas, sve nastrane pokrete, kao što su DAIŠ ili El Kaida i struje slične njima, podržavaju Sjedinjene Američke Države i Izrael; svaka struja koja se predstavlja islamskom a koja je daleko od islamskog ponašanja i etike, daleko od islamske jurisprudencije i islamskog šerijata, bila potpomagana od strane Sjedinjenih Američkih Država. Izvorni Islam, sa stanovišta uvaženog Imama (r.a.) je islam koji je zasnovan na Knjigi i sunnetu, koji sa svijetlim razumom, sa ispravnim poznavanjem vremena i prostora, sa posebnim metodama i priznatim naučnim studijama, i koji je usavršen u islamskim vjerskim centrima.

Drugo: još jedan od metoda i učenja imama Homeinija je oslanjanje na Božiju pomoć, vjerovanje u istinitost Božijih obećanja, i sa druge strane, nepovjerenja prema imperijalističkim velesilama i arogantnim vladama u svijetu; to je jedan od metoda rada i dijela Imamove (r.a.) škole i učenja.

Ova vrsta oslanjanja na Božiju snagu i moć, odnosno vjerovanje Njemu, doveli su do toga da je Imam (r.a.) bio jasan i decidan u svim pitanjima povezanim sa Islamskom revolucijom. Imam je otvoreno i transparentno govorio; otvoreno je govorio o onim stvarima u koje je vjerovao, a to je radio jer se oslanjao na Boga, ne da nije znao da će svjetske velesile biti gnjevne ili da im se to neće sviđati, ne, on je to dobro znao, ali je vjerovao u Božiju snagu, u Božiju pomoć i Božiju pobjedu.

U jednom posebnom primjeru, jednom obećanju o okončanju nametnutog rata, jedna od vlada ovisna o Sjedinjene Američke Države, obećala je dati stotine milijardi dolara ili hiljade milijardi dolara, o tome se mnogo pričalo, ali Imam je to ignorisao, nije imao povjerenja u to. Mi to sada, vrlo dobro osjetimo u tekućim stvarima, vidimo kako se ne može vjerovati u obećanja imperijalista; da se ne može imati povjerenja u riječi koje se iznose i dogovore na sjednicama zatvorenim za javnost; mi to sada osjećamo. Imam je to uvrstio u glavne smjernice svog djelovanja – vjerovanje i povjerenje u Boga i nepovjerenje imperijalistima.

Treće; oslanjanje i ubjeđenje u narodnu volju i narodnu snagu i protivljenje sa vladinim koncentracijama; to je jedna od nekoliko glavnih smjernica kretanja imama Homeinija r.a..

Imam je narod nazvao nasljednicima blagodati zvaničnika, i na nebrojeno mjesta Imam je govorio da je narod taj koji naslijeđuje blagodati; na mnogo mjesta se predstavljalo služiteljem narodu; govorio bi, ako me nazovete služiteljem naroda to je mnogo bolje od toga da me zovete liderom; ovo su zaista velike riječi; to je pokazatelj istaknutog mjesta i pozicije na kojoj se nalazi narod, narodno razmišljanje i narodno mišljenje, kao i narodno prisustvo sa stanovišta imama Homeinija r.a., i narod je pravilno odgovorio.

Četvrta stvar se tiče domaćeg društva; Imam je bio veliki pobornik pomaganja slabih i ugroženih; on je decidno odbaciva ekonomsku nejednakost, kastni i klasni eksluzivitet je u potpunosti odbacivao; u pravom značenju riječi Imam je podržavao društvenu pravdu; i možta je podrška slabima i ugroženima jedan od najponavljanijih izraza i značenja o kojima je govorio imam Homeini r.a..

 Imam je konstantno govorio da su ti nemoćni, siromašni i ugroženi ispunjavali sve praznine u snažnom pokretu, uprkos velikoj ugroženosti, ali se nikada nisu bunili i prigovarali; pojavljivali su se na opasnim poljima; ali one osobe koje su raspolagale boljim životnim uvjetima, u različitim prilikama ako bi dolazilo do kakvih problema , oni su bili ti koji su izražavali negodovanje.

Peta stvar se tiče inostranog sektora. Imam se direktno i otvoreno nalazio na frontu protiv međunarodnih silnika i imperijalista; nikada nije popuštao. To je bila činjenica da je Imam uvijek bio protiv silnika, nasilnih i arogantnih vlada i imperijalista i uvijek je podržavao ugrožene, napaćene i nebranjene; imam je to otvoreno govorio u svim prilikama i na svim mjestima. Bio je ozbiljan pomagač ugroženih u svijetu. Imam nikada nije namjeravao da se pomiri sa imperijalistima. Izraz „veliki šejtan“ za Sjedinjene Američke Države je bio jedan patent kojeg je izrekao upravo Imam (r.a.). Osnova za imenovanje Sjedinjenih Američkih Država „velikim šejtanom“ ide daleko nazad u historiju. Kada vi jednu osobu ili jedan cijeli sistem smatrate „šejtanskim“ onda je sasvim jasno kakvo vaše ponašanje prema tome treba da bude, treba da znate kakva treba da budu vaša osjećanja prema njemu; Imam je do posljednjeg dana imao jasan stav prema

 Sjedinjenim Američkim Državama; i uvijek je koristio izraz „veliki šejtan“.

 Uvaženi Imam (r.a.) je tokom dugog niza godina, konstantno podržavao Palestinu, branio je Palestinu. Branio je i Afganistan.

Sa ovom logikom danas je moguće razlučiti trenutna dešavanja u svijetu, moguće je shvatiti odgovarajući stav. Koliko god se danas protivimo divljačkom i nasilničkom ponašanju struje DAIŠ-a u Irak i Siriji, u istoj mjeri se protivimo brutalnom ponašanju pripadnika američke federalne policije na teritoriji te zemlje – to su dvije istovjetne stvari – u kolikoj god mjeri smatramo nasilnom i nepravednom izraelsku blokadu Pojasa Gazze, u istoj tolikoj mjeri se protivimo bombardiranjem nebranjenog i ugroženog stanovništva Jemena, u istoj toj mjeri se protivimo sa represijama koje se provode nad stanovnicima Bahreina, i u istoj tolikoj mjeri smo protiv djelovanja američkih bespilotnih letjelica u Afagnistanu i Pakistanu. Ova logika je zapravo Imamova logika. Gdje god da postoji nasilje, uvijek imamo dvije stvari – nasilnika i onoga nad kome se vrši nasilje. Mi podržavamo one nad kojima se vrši nasilje, protivnici smo nasilnika; to je stav

 kojeg je sasvim otvoreno izrekao imam Homeini r.a. i to je jedna od osnovnih smjernica. Iz tog razloga nama je palestinsko pitanje i danas toliko važno, to neka svi dobro znaju. Palestinsko pitanje nikada neće biti udaljeno do državnog sistema Islamske Republike Iran. Palestinsko pitanje je jedan otvoreni i obavezni džihad u Islamu i nikakav događaj u svijetu nas neće udaljiti od palestiskog pitanja. Možda postoje osobe koje pravilno ne djeluju prema svojim obavezama u odnosu na Palestinu, oni se razlikuju, ali palestinski narod, palestinska nacija, borba palestinskog naroda će uvijek biti potvrđena od nas.

Još jedna od glavnih tačaka i smjernica djelovanja imama Homeinija jeste pitanje nezavisnosti država, odbijanje superiornosti od strane drugih, i to je jedna od važnijih tema. Ja sam to rekao prisutnima prošle godine na istom ovakvom skupu – nezavisnost znači sloboda u razini jednog naroda, to je značenje nezavisnosti. To da neki samo na jeziku ili u sloganima budu u potrazi za odbranom ljudskih prava a da istovremeno govore protivno nezavisnosti drugih zemalja, pokazatelj je jednog paradoksa. Kako je moguće da lična i građanska prava budu uvažavana i poštovana a da sloboda jedne nacije ne bude uvažavana i poštovana u svojstvu slobode na razini jedne države, suprotno sankcijama protivnika i stranaca.

Imam je vjerovao u pravu nezavisnost države, vjerovao je u odbacivanje superiornosti drugih. Naš neprijatelj je tokom dugog niza godina djelovao protiv naše zemlje i našeg naroda, a sve zbog toga kako bi mogli nanijeti bilo kakvu štetu našem tijelu; bilo sankcijama ili prijetnjama; oni su za metu uzeli nezavisnost. Svi moraju biti oprezni, trebaju znati šta je glavni cilj neprijatelja. I to je jedna od glavnih smjernica (Imamovog rada i djelovanja).

 Svi neka znaju da je glavni cilj našeg neprijatelja sa različitim oblicima i sa različitim izgledima kakvim se predstavljaju – ponekad su namrgođeni, ponadk nasmijani, ponekad obećavaju a ponekad i prijete – nametanje kontrole u zemlji. Neprijatelj želi da se bezuvjetno sve vrati u vrijeme monarhije; a obzirom da se Islam decidno protivi takvoj projekciji i da su snage otpora nasuprot zavjera neprijatelja Islama, neprijatelj se onda protivi Islamu.

 

Ves-selamu alejkum, ve rahmetullahi, ve berekatuhu.

Upišite komentar


Security code
Refresh